Monthly archives: ตุลาคม, 2020

Great Guide On How To Use Your Charge Cards

TIP! Speak with the credit card company right after you see a charge on your statement that you did not make. Taking immediate action gives you the highest probability of stopping the charges and catching the culprit.

Some people are scared at the idea of credit cards and potential troubles. There is no reason to fear owning a bank cards. Bank cards are often the perfect way to make purchases that you need to purchase items but don’t want to make with cash. The article below contains useful advice on credit card advice.

TIP! Check the details and fine print. Make sure you know exactly what is being offered in that pre-approved credit card before you take advantage of it.

This gives the credit card companies the best opportunity to find the offender. This will help ensure you are not liable for too many unauthorized charges. Fraudulent charges can usually be reported by making a phone call or through email to your card company.

Credit Card

TIP! There is no end to the types of reward programs you can find for credit cards. You should find a rewards program that will benefit you for regular usage of your card.

Only inquire about opening a retail credit card if you seriously shop at that store regularly. Every application for a credit card is recorded on your credit file, an inquiry is noted on your credit report. Too many inquiries on your credit can lower your overall credit rate.

TIP! Do not lend out credit cards under any circumstance. It could be a very good friend that is in need of one thing or another, but it is not a very good idea to lend it out.

Always review the fine print. If you see ‘pre-approved’ or someone offers a card ‘on the spot’, make sure you understand the full picture. It’s very important to know what interest rate is and payment schedules you’ll be dealing with. You should also learn of grace periods and any fees that may be applied.

TIP! Stay aware of your credit score. The benchmark score which is considered good by lenders is 700 or above.

Many individuals falter when it comes to using their bank cards incorrectly. While everyone gets into debt at times, too many people abuse bank cards and go into debt. The best strategy is to pay off your entire balance every single month. This will allow you to use your credit rating.

Many credit card offers include substantial bonuses when you open a card.

TIP! Know the credit card laws that have been enacted in recent years. A credit card company is prevented by law from retroactively increasing rates, for example.

You want to stay away from both late charges as well as over the limit fees. Both are high fees and going over your limit can put a blemish on your credit score. Watch carefully so that you aren’t going over the limit for your credit limit.

TIP! Always verify your

Quality Advice To Follow About Credit Cards

TIP! Never use your credit to buy things that are out of your price range that you cannot pay off. Never buy anything that you will eventually have trouble paying for.

Charge cards can be hugely frustrating for quite a few people. If you know what you are doing, it can be much easier to deal with them. The article will offer many ideas for using charge cards.

TIP! You should only open up retail credit cards if you plan on actually shopping at this store on a regular basis. Every credit inquiry impacts your credit score, even if you do not end up getting the card after all.

Don’t use credit as an excuse to buy something that are outside your price range. While it is fine to use them for items you may afford later, it is not a good idea to purchase something you will have trouble paying down the line.

TIP! Most people don’t know how to handle a credit card correctly. While going into debt is unavoidable sometimes, many people go overboard and wind up with debt they cannot afford to repay.

It is wise to have a couple of bank cards available for your use. This can help you to build a credit history and improve your credit score, and this is especially true if you’re able to pay them monthly. However, if you open more than three, it will not be a positive for prospective lenders.

Minimum Payment

TIP! Set yourself a spending limit on your credit cards. It is important to budget your income, and it is equally important to budget your credit card spending habits.

Credit card companies state your minimum payment and hope you as they can collect more interest on your balance over time. Pay much more than the minimum payment. Avoid paying interest fees over the long periods of time.

TIP! Make sure you completely understand credit card terms before you sign up for the card. You might see that their payment schedule, fees, and interest rate are higher than what you thought.

Pay off your credit card bill each month if you can afford it. In the best scenario, bank cards are just used for convenience, using it only for purchases that will be paid off in full monthly.

Credit Card

TIP! When developing a PIN or a password, make it one that is hard to make any sort of guess about. Information like birth dates or middle names make terrible passwords because they can be easily figured out.

A cosigner can help you obtain a good way to get your first credit card if you have yet to establish credit. Anyone who has good credit can be a co-signer.They must be willing to pay the balance due on the card if you cannot pay for it. This is a great way to procure your first credit card and start building your credit.

TIP! Don’t make any credit purchases with suspicious vendors. Call the company to be

Looking For Credit Card Information? You’ve Come To The Right Place!

TIP! In order to keep your spending under control, make a record of the purchases that you make with your credit card. It does not take much to let your spending get out of control, so commit to recording your spending in a spreadsheet or on paper.

Although cash will always be necessary, credit cards are becoming the way of the future. As banks increase fees, more and more people are using their credit for all types of transactions. Keep reading to find out how to use credit card use.

TIP! Before opening a credit card, be sure to check if it charges an annual fee. Some cards can have fees that go as high as $1000 annually! Avoid paying these fees by refraining from signing up for exclusive credit cards if you don’t really need them.

Check the details and fine print of credit card offers. If you have a pre-approved credit offer, or a salesperson offers you help in getting the card, make sure you know all the details involved. It’s very important to know what interest rate is and will be in the future. You should also learn about grace periods and any fees.

Late Payment

TIP! Many credit cards come with rewards or loyalty accounts. If you utilize a credit card on a regular basis, you should locate a beneficial loyalty program that suits your needs.

If you are having trouble making your payment, it is important to notify your credit card issuer. If you are at risk of being unable to make payments in a timely manner, they may be able to adjust your payment plan and waive any late payment fees. This could prevent them from sending late payment to the large reporting agencies.

TIP! If you want to get your hands on a great credit card, watch your credit score. Different credit cards are offered to those with different credit scores.

Use bank cards wisely. Limit spending and only buy things you can afford with that are affordable to you. If you carry a balance, you are more likely to get caught in a cycle of debt that is difficult to escape.

Lots of venders will require a signature matches in order to ensure your card is safe.

Do not make credit card on a public computers. Only use your personal computer to buy things online.

Do not write your password or your pin number down at any time. You must remember the number so that only you know what they are.

TIP! Don’t close accounts. Although it could seem like a smart thing to do for improving your credit score, closing accounts could actually harm your score.

Before using your credit card online, you need to make sure that you are dealing with a legitimate seller. Call the company to be sure they are still in business, and avoid buying from merchants that do not list an address on their website.

Credit Score

TIP! It is critical for you to keep a

Credit Card Advice That Will Help You With Your Budget

This article will give you some education in your use of bank cards and dodging the troubles associated with them.

Many retailers will always verify signature matches so your card in order to reduce the number of fraudulent transactions.

TIP! To ensure that you don’t over pay for your premium credit card, check whether your card has annual fees attached to it. The exclusive credit cards, like the platinum or black cards, are known to charge it’s customers an annual fee from $100 to $1,000 a year.

Read every single letter and letters from your credit card company as soon as you get it. You have the right to cancel a credit card if you don’t agree with any changes.

Do not buy anything with your credit card on a public computers. Only make purchases from your personal computer.

Credit Card

TIP! When you are applying for a credit card, only consider those with a low interest rate and no annual fee. With so many cards out there that don’t require an annual fee, getting one with an annual fee is simply a waste of money.

Be wary when making online purchases with your credit card for payments online. Before you enter any of your credit card information, ensure you’re using a secure site. Secure sites keep your card information from being stolen. Be sure to ignore emails asking for personal information.

TIP! When you charge something online, print a copy of the receipt. Retain the receipt until the bill arrives so you can ensure that you were charged the proper amount.

If you use your credit card to make online purchases, ensure you are dealing with a legitimate person or company before handing over your credit card details. Call the company to be sure they are still in business, and avoid venders that do not list a physical address.

Do not make a payment on your card right after you use it. This will help to improve your credit score and gives you a better payment history.

This often leads to increased spending as you to overspend because you are not aware of how high your balance is.

TIP! Your credit report should be looked at every year. You can request a copy for free once a year.

Never fax with your credit card information for any reason. A fax may be left in an office for a long time while anyone can get the card number. Any one of the workers in the office could steal your identity. This opens you up to fraudulent activity and all of problems that come with it.

You can often negotiate your rates with your creditor.

TIP! Your credit rating is in real jeopardy if you pile up more credit card debt than you are capable of repaying. A poor credit score can hurt your chances of buying a car, renting an apartment and getting good insurance rates.

Only carry around the credit card that you need that day. You may have

Issued A Credit Card And Need Advice? Check Out These Helpful Tips!

TIP! If you see any suspicious charges to your credit card, call your credit card company right away. This allows the credit card issuer the best opportunity to find the offender.

Credit cards can be frustrating for many people. If you know what you are doing, you can easily deal with credit cards in a hassle-free way. This article lays out some smart suggestions to help you in having the best experiences with your credit card.

TIP! Double check for annual fees when signing up for premium credit cards. Some cards can have fees that go as high as $1000 annually! If you don’t have to have a card that’s exclusive, avoid fees and keep that in mind.

You want to stay away from both late fees and over limit fees. Both of these are expensive fees and exceeding your limit can put a blemish on your credit report. Be very careful to never spend above the credit limit.

Credit Card

TIP! If you are looking to open a credit card though you do not have any type of established credit, finding someone to co-sign for you can do the trick. A parent or other relative may be willing to be a co-signer.

A cosigner can help you obtain a good way to get your first credit card. Anyone with established credit can be your co-signer. They must be willing to pay for your balance if you do not pay for it. This works great for getting a first credit card and start building credit.

TIP! Keep up with the emails and correspondences from your credit card company. Read them immediately.

Always make any credit card payments. Additionally, many credit companies will increase your card’s interest rate, which means an increase in the cost of every purchase you put on that card thereafter.

Credit scores are always used by credit card issuers to decide which cards an individual consumer may receive. The best cards are usually reserved for those with great scores.

Avoid using public computers to buy items with your credit card purchases.Only make a purchase from your own computer.

TIP! It is highly recommended that your credit card limits remain less than 75% of the total money you make every month. If your limit is higher than this amount, it’s best you pay it off immediately.

Do not let anyone borrow your credit cards under any circumstance. It could be a very good friend that is in need of one thing or another, but it is never a good idea to give your credit card to anyone. It can lead to over-limit charges if your friend should put more than you authorized.

Credit Score

TIP! When looking for secured cards, do not get prepaid cards. These are, in fact, debit cards, and big credit bureaus take no notice of them.

Keep a close watch on your credit score periodically. Most credit card issuers consider 700 as the cut off limit for determining a good credit. Use your credit

Solid Tips For Finding A Credit Card With Miles

TIP! Before you ever use a new credit card, it is important to carefully read through all of the terms of the credit card agreement. The first time you use your card is often considered to denote acceptance of the agreement terms.

Charge cards are used around the world by people to purchase things they want to live. Having a credit card dramatically increases a person’s financial freedom and extended opportunities. With that in mind, you should always make careful spending decisions with your card. This article has some effective advice to help consumers to do that.

Do not close any credit card accounts until you understand the impact it may have.

TIP! You need to sign your credit cards the minute that they come in the mail. Many people fail to do this and as a result their cards are stolen and the cashiers are not aware of that.

Check the details and fine print of credit card offers. If you have a pre-approved credit offer, or a salesperson offers you help in getting the card, gather all the details first. It’s very important to know what interest rates and will be in the future. You must also be sure to learn of grace periods and any fees that may be applied.

TIP! When you turn 18-years-old it is often not smart to rush to apply for a credit card, and charge things to it without knowing what you’re doing. While this is what many people do, you need to get a few months of understanding the credit industry behind you before you go all out.

Always read the fine print to see if there’s an annual fee attached to any credit card that offers rewards or perks. Annual fees for high end cards can range from $100 to $1000 depending on how exclusive they are.If you do not need the perks associated with these cards, the fee is not worth it.

TIP! It is common for credit cards to be linked to loyalty or affinity programs. You should find a rewards program that will benefit you for regular usage of your card.

Credit card companies set minimum payment and hope you as they can. Always try to make payments larger than just the minimum amount required.This helps you steer clear of expensive interest payments down the long run.

TIP! Carefully monitor all communications from your credit card company, and open everything as soon as possible. Credit card companies can make changes to annual fees, interest rates and membership fees by advising you in writing.

You want to stay away from both late charges as well as over limit ones. Both are expensive fees and going over your limit can put a blemish on your credit score. Be vigilant and pay attention so you don’t go over the credit card.

Credit Card

TIP! Check out the integrity of your seller before using your credit card for online purchases. Try out any telephone numbers they have listed, and if there

Credit Card Tips That Can Help You Out

TIP! It’s a smart practice to have 2 or 3 open credit cards in good standing. This will assist you in raising your credit rating if you pay all balances in full monthly.

A good credit card can provide you with a lifeline in a difficult financial jams. Do you need to make an emergency purchase but lack the necessary cash? A credit card can make these types of problem. Do you need to improve your credit history? It is simple with a credit card.Read this article for many useful tips on how to take advantage of a credit card.

TIP! A lot of cards have sign-up bonuses. However, that incredibly fine print listed in your contract could come back to bite you hard.

A co-signer is a credit card if you have yet to establish credit.Anyone with established credit can be your co-signer. They need to be willing to pay the balance if you cannot pay for it. This is a great way to get your first card that you can use for building credit.

Many retailers will always verify a customer’s signature matches so your card in order to reduce the number of fraudulent transactions.

TIP! Do not forget to factor in your credit cards when creating a budget. It is important to budget your income, and it is equally important to budget your credit card spending habits.

Credit cards can be tied to various loyalty accounts. This can end up providing you with a source of extra income, if you use the card and rewards with some level of care.

Never use a public computer to make online purchases. Only make purchases from your personal computer.

TIP! Make note of alterations to the terms and conditions of your card. Often, you will find credit companies changing their terms or conditions on a regular basis.

Before using your credit card online, be sure that you can trust the seller. Call the company to be sure they are still in business, and avoid venders that do not list a physical address.

TIP! Do not document your password or pin number. Make sure you know your password so you ensure that only you have access to it.

If you are using multiple bank cards, choose one to pay off each month. Even if you carry large debt on your other cards, having one that is paid in full on a monthly basis will reflect positively on your credit report.

You can often negotiate your rates with your creditor.

TIP! Do not ever provide credit card numbers to people who call you and ask for them. The odds are excellent that an unsolicited request like this is a scam.

Only carry the cards you will need that day. You might have five cards or more, but consider what cards you use the most. These cards usually include a gas card and a card that is used for everyday charges. Keep only these with you; leave the rest in a safe spot

“Maiyarap-MILLI” กับ Music video เพลง “แฟนใหม่หน้าคุ้น”

Maiyarap

ณ เวลานี้ ” Maiyarap หรือ แชมป์ นครินทร์ จรูญวิทยา” นับว่าเป็นนักร้อง Hip hop ที่กำลังมาแรงอีกคนในวงการในตอนนี้ เพราะว่านอกเหนือจากจะเป็นแชมป์จากรายการ The Rapper 2 แล้ว แถมเขายังเคยได้ FEATURING กับศิลปินชั้นหน้าจำนวนมาก เป็นต้นว่า “Lipta” , “F.HERO หรือ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก” รวมทั้ง “เปาวลี พรพิมล” ซึ่งล่าสุดเขาก็กลับมาพร้อมกับเพลงใหม่ “แฟนใหม่หน้าคุ้น” แล้ว

Maiyarap

เพลง “แฟนใหม่หน้าคุ้น” เป็นผลงานล่าสุดจาก Maiyarap ที่ได้น้องเล็กสุดจากค่าย YUPP! อย่าง “MILLI หรือ มินนี่ ดนุภา คณาธีรกุล” มาร่วม FEATURING ซึ่งเพลงนี้มีเนื้อหา รายละเอียดกล่าวถึงการจับจับพิรุธแฟนเก่าที่เคยเลิกกับเรา เนื่องจากว่าเขาไปคบกันคนที่เราสงสัยว่าบางทีอาจเป็นมือที่สาม ก็ได้

และในส่วนของ Music video เพลงแฟนใหม่หน้าคุ้น ของสาวน้อย” Maiyarap ได้เชิญชวนแฟนๆมากยิ่งกว่า 40 ชีวิตมาถ่ายทำ Music video ของเธอเองซึ่งนอกเหนือจากการถ่ายทำแล้ว เขายังจัด Mini concert 1 ชั่วโมงให้กับแฟนคลับ อีกซะด้วยจนกระทั่งเหมือนงาน Meeting ย่อมๆด้วยรวมทั้งในงานเพื่อนของ Maiyarap อย่าง LAZYLOXY และก็ OG-ANIC ก็มารับบทเป็น Bartender เพื่อ Surprise fans อีกด้วย น่าอิจฉาจริงๆเลย

ภายหลังจากเปิดตัวในวันที่ 7 ต.ค. 2020 ก่อนหน้าที่ผ่านมา โดยล่าสุด Singles “แฟนใหม่หน้าคุ้น” มียอดวิวจะทะลุเข้าสู่หลัก 7 ล้านวิวแล้ว หลังที่เพลงปล่อยออกมาเพียงแค่ 8 วันเท่านั้น

โจอี้ บอย โชว์ลีลาสเก็ตบอร์ด

The Voice Thailand

The Voice Thailand

นอกจากการเป็นแร็ปเปอร์และก็โค้ชประจำรายการ The Voice Thailand รวมทั้งการเป็นโปรดิวเซอร์ The Rapper แล้ว โจอี้ บอย (อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต) ก็ชื่นชอบการแข่งขัน ยิงธนู, พารามอเตอร์, มอเตอร์ไซค์วิบาก, จักรยานทางไกล และก็ในเวลาเดียวกันก็ชื่นชอบการออกกำลังมาก โดยปัจจุบันเขาได้เริ่มฝึกการเล่นเซิร์ฟจริงจัง จนกระทั่งเกิดคลิปที่หลายคนกระหน่ำคอมเมนต์

โดยปัจจุบันในวันที่เดินทางไปจังหวะภูเก็ต โจอี้ บอย ได้ทำการซ้อมสเก็ตบอร์ด ก่อนที่จะลงไปเล่นเซิร์ฟจริงจัง ซึ่งในคลิปที่ดังกล่าวเขาได้ถ่ายตอนที่ตนเองกำลังฝึกหมุนเอว ก่อนจะล้มกลิ้งตอนสุดท้ายคลิป แต่ถึงแม้จะมีความผิดพลาด เขาก็ตัดสินใจลงคลิปใน Instagram ตัวเอง

เมื่อแฟนคลับได้ดูคลิปของโจอี้ บอย หลายๆคนก็แซวพร้อมแสดงความเป็นห่วงเรื่องการบาดเจ็บและก็สเก็ตบอร์ด แต่ว่าในเวลาเดียวกันก็มีคนที่เปิดเผยความรู้สึกในวันที่หาดกะตะ ไม่มีนักท่องเที่ยว

ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีผลงานเพลงใหม่รวมทั้งรายการออกมาให้ดู แต่ในช่วงเวลานี้แฟนคลับสามารถติดตามไลฟ์สไตล์ของ โจอี้ บอย ได้ที่ Instagram joeybangkokboy เพราะว่าเขาได้อัปเดตกิจกรรมสนุกๆของตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ตุ๊กกี้ ปล่อยโฮกลางเวที ร้องข้ามกำแพง

ตุ๊กกี้

ตุ๊กกี้

นอกจากการเป็นนักแสดงและก็ผู้ดำเนินรายการอารมณ์ดีแล้ว ตุ๊กกี้-สุดารัตน์ บุตรพรม ก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีความสามารถสำหรับในการร้องเพลง แล้วก็ปัจจุบันเธอก็ได้มาร่วมรายการ ร้องข้ามกำแพง ก่อนที่จะเสียน้ำตาด้วยเหตุว่าแขกรับเชิญที่มาเซอร์ไพรส์

ในรายการ ตุ๊กกี้ ได้ร้องเพลง “ฟ้ามืดบ่ดน” ของ ศร สินชัย แล้วก็ ดอกอ้อ ทุ่งทอง ซึ่งเมื่อแขกรับเชิญเริ่มร้องเพลง ตุ๊กกี้ก็คิดออกในทันทีว่าเสียงดังกล่าวเป็นของ สลา คุณวุฒิ ครูเพลงที่เธอเคารพรัก เพราะเหตุว่าครูสลาเป็นผู้ที่ผลักดันให้เธอมีเพลงของตัวเองและก็ให้กำลังใจตลอด

ก่อนที่จะเฉลยคำตอบ ตุ๊กกี้ได้เปิดเผยว่าเธอร้องไห้เพราะรู้สึกดีใจที่ครูสลาสละเวลามาร้องเพลงกับเธอแม้ว่าจะจำเป็นต้องทำงานมากทุกวัน ซึ่งเหตุการณ์บนเวทีก็ทำให้แขกรับเชิญคนอื่นต้องเสียน้ำตาเช่นเดียวกับตุ๊กกี้

ถึงแม้ว่าจะเป็นโมเมนต์ที่ทำให้หลายคนเสียน้ำตา แต่ว่าการปรากฏตัวของครูสลาก็สร้างรอยยิ้มให้กับหลายๆคน เพราะเหตุว่าเขาได้ลงทุนเปลี่ยนลุคแต่งตัวสไตล์ฮิปฮอปมาเพื่อเซอร์ไพรส์ทุกคน และก็ในขณะเดียวกันเหล่าแขกรับเชิญก็พยายามหลอกตุ๊กกี้ว่าเธอได้ร้องเพลงกับ เดย์-เนเมียว ธาน แร็ปเปอร์วง Thaitanium